0910 155 565
Telefonická objednávka
0910 155 565
Ikona košíka
Môj účet
Ikona pre zatvorenie košíka

Moja objednávka

Vaša objednávka neobsahuje žiadne položky.

Vitajte! Objednávajte pohodlne na tomto webe heygringo.sk... (doména. heygringo.ikelp.com bola zrušená)

Podmienky používania HEYGRINGO.sk

Článok I

Základné pojmy

               Prevádzkovateľ je ACPIZZA s.r.o.

               Heygringo.sk je internetový portál, na ktorom Používatelia môžu vyhľadávať a objednávať on-line jedlá, nápoje z ponuky.

               Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu heygringo.sk predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky.

               Objednávka je zoznam požadovaného tovaru(jedlo, nápoje), ktoré Používateľ odosiela z heygringo.sk do prevádzky spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický kontakt na Používateľa.

Článok II

Základné podmienky

1.              Využívanie služieb portálu heygringo.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania heygringo.sk.

2.              Portál heygringo.sk využíva registráciu prostredníctvom heygringo.sk a Facebook. Registrácia Používateľa na portáli heygringo.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrovaní a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky.

3.              Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v ponuke zverejnené na portáli heygringo.sk

4.              Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Prevádzkovateľa uzatvára s Prevádzkovateľom platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodať jedlo a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri prevzatí Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ nie je možné.

Článok III

Práva a povinnosti Používateľa

1.              Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.

2.              Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.

3.              Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

4.              Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

5.              Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu heygringo.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu heygringo.sk, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

Článok IV

Zodpovednosť za škodu

1.              Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu heygringo.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu heygringo.sk, ani za spôsob akým služby portálu heygringo.sk Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu heygringo.sk Používateľom, či tretími osobami.

2.              Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu heygringo.sk.

3.              Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu heygringo.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4.              Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť heygringo.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu heygringo.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

5.              Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli heygringo.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu heygringo.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

Článok V

Ochrana osobných údajov

1.             Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli heygringo.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu Používateľa so spracovaním osobných údajov na adresu  heygringobar@gmail.com .

2.              Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 20 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto Podmienkam používania heygringo.sk Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby.

3.              Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu, alebo tretích osôb.

4.              Údaje o Používateľoch portálu heygringo.sk použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa a adresy, ktoré si Používateľ zadal sám pri objednávaní na heygringo.sk alebo vo svojom používateľskom konte.

5.              Používaním služieb portálu heygringo.sk Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

6.             Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním portálu heygringo.sk. Pôvodcom týchto e-mailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi portálu heygringo.sk na adresu heygringobar@gmail.com .

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1.              Podmienky používania portálu heygringo.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia Všeobecných pravidiel pre servery prevádzkované spoločnosťou heygringo.sk.

2.              Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu heygringo.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.

3.              Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál heygringo.sk.

4.              Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu heygringo.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

Článok VII

Platba za objednávku

1.              Objednávku je možné uhradiť v hotovosti pri doručení,  alebo online prostredníctvom služby CardPay.

Doručenie objednávky rozvozom

1.              V prípade doručovania objednávky využitím služby kuriéra (Doručenie na adresu) je kuriér povinný doručiť objednávku po prvé uzamykateľné dvere zákazníka.

 

Článok VIII

1.

Základné ustanovenia Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

2.

Právo zákazníka na reklamáciu V prípade, ak zákazníkovi sú v prevádzke Hey! Gringo poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

3.

Uplatnenie reklamácie Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci zmeny alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní.

4.

Chyby odstrániteľné Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako ¼ z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.

5.

Chyby neodstrániteľné V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

6.

Lehoty na uplatnenie reklamácií Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.

7.

Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru. 

Reklamácia donášky

V prípade donášky je jedlo možné reklamovať na telefónnom čísle 09110 155 565, na e-mailovej adrese heygringobar@gmail.com alebo správou na facebooku HeyGringo-Zlaté Moravce. Po reklamácii pripravíme nové jedlo a odvezieme reklamované. Podmienka neskonzumovanej ¾ jedla zostáva nemenná. Bez zachovania spomínaného množstva nevyhovujúceho jedla nie je možné reklamáciu uskutočniť.

V Zlatých Moravciach, dňa 06.04.2023

 

 

Nezmeškajte naše akcie a novinky